К основному контенту

Idel-Ural jest regionem i ziemią ojczystą dla kilka narodów, powiązanych wspólnym historycznym losem.


IDEL-URAL

Idel-Ural jest regionem i ziemią ojczystą dla kilka narodów, powiązanych wspólnym historycznym losem. Jego nazwa pochodzi od nazwy rzeki Wołgi (po tatarsku – Idel) i gór Uralskich. W XVI wieku ziemie narodów Idel-Uralu zostałe zawojowane przez Carstwo Moskiewskie, w ZSSR byłe pod władzą sowiecką jako republiki autonomiczne, po 1991 r. pozostają pod władzą Moskwy jako republiki autonomiczne w składzie Nadwołżańskiego okręgu federalnego. Narody Idel-Uralu nigdy nie zaprzestali oporu okupantom rosyjskim. Idel-Ural jest ojczyzną dla następnych narodów:

1). Tatarzy – naród turkijski, ponad 8 milionów Tatarów mieszkają w Tatarstanie, na innych terenach Idel-Uralu, na Syberii, jak również w innych regionach Rosji oraz Azji Centralnej. Tatarzy są drugą (po Rosjanach) narodowością Federacji Rosyjskiej. Wyznają islam. Tatarski jest językiem turkijskim ałtajskiej rodziny. Tradycja literacka istnieje od X stulecia.
Republika Tatarstan -- stolica Kazań. Ma powierzchnię 68000 km kwadratowych. Ropa naftowa i węgiel są głównymi bogactwami naturalnymi Tatarstanu. Republika ma rozwiniętą gałąź inżynerii mechanicznej i rafineria.
2). Baszkirzy – naród turkijski, 1,7 milionów Baszkirów mieszkają w Baszkortostanie, na innych terenach Idel-Uralu, na Syberii, jak również w innych regionach Rosji. Wyznają islam. Baszkirski jest językiem turkijskim nadwołżańsko-kypczackej podgrupy. Tradycja literacka istnieje od X stulecia.
Republika Baszkortostan – stolica Ufa. Ma powierzchnię 142.947 km kwadratowych. Republika ma złoża ropy naftowej, gazu, węgla, rudy żelaza, miedzi, złota. Republika ma rozwiniętą gałąź inżynerii mechanicznej i rafineria.
3). Mordwa – naród ugrofiński, podzielony na dwie grupy etniczne. Moksza – 297 tysięcy Mokszanów mieszkają w Mordwie, na innych terenach Idel-Uralu, na Syberii, jak również w innych regionach Rosji. Erzia – 518 tysięcy Erzianów mieszkają w Mordwie, na innych terenach Idel-Uralu, na Syberii, jak również w innych regionach Rosji. Większość wyznaje prawosławie, ludność wraca do tradycyjnej religii Mordwy. Języki mokszański i erziański należą do ugrofińskich języków nadwołżańsko-fińskiej grupy uralskiej rodziny, różnią się między sobą, jak francuzki od włoskiego. Tradycja literacka rozwinęła się na początku XX wieku na gruncie bogatego dziedzictwa podań i poezji mówionej.
Republika Mordowia – stolica Sarańsk. Ma powierznię 26.200 km kwadratowych. Republika ma złoża fosforytów, wapnia i słańców, rozwinięte gałęzie chemiczną i inżynerii mechanicznej.
4). Marijcy (Mari) – naród ugrofiński, 547 tysięcy mieszkają w Mari El, na innych terenach Idel-Uralu, jak również w innych regionach Rosji. Większość wyznaje prawosławie, ale ludność wraca do tradycyjnej religii Mari. Język Mari należy do ugrofińskich języków fińsko-permskiej grupy. Literacka tradycja rozwija się od XVIII wieku na gruncie bogatego dziedzictwa podań i poezji mówionej.
Republika Mari El – stolica Joszkar-Ola. Ma powierzchnię 23.375 km kwadratowych. Republika ma złoża wapnia, torfu i gliny, rozwinięte gałęzie inżynerii mechanicznej i obróbki metali.
5). Udmurci – naród ugrofiński, 552 tysięcy mieszkają w Republice Udmurckiej, na innych terenach Idel-Uralu, jak również w innych regionach Rosji. Wyznają prawosławie i tradycyjne kulty religijne. Język udmurcki należy do ugrofińskich języków fińsko-permskiej grupy. Literacka tradicja rozwija się od XIX wieku na gruncie bogatego dziedzictwa podań i poezji mówionej.
Republika Udmurcka – stolica Iżewsk. Ma powierzchnię 42.100 km kwadratowych. Republika ma złoża ropy naftowej, torfu i węgla, rozwinięte gałęzie inżynerii mechanicznej, obróbki metali, hutnictwa.
6). Czuwaszy – naród turkijski, 1,5 miliona mieszkają w Republice Czuwaskiej, na innych terenach Idel-Uralu, jak również w innych regionach Rosji. Wyznają prawosławie, mniejsza część islam, tradycyjne kulty religijne. Język czuwaski należy do turkijskich języków bułgarskiej grupy. Literacka tradycja rozwija się od XIII wieku.
 Republika Czuwaszja – stolica Czeboksary. Ma powierzchnię 18.300 km kwadratowych. Republika ma złoża fosforytów, torfu i słanców, rozwinięte gałęzie inżynerii mechanicznej i obróbki metali.


Ekspansja Carstwa Moskiewskiego na tereny narodów Idel-Uralu nasiliła się w I połowie XVI wieku. Chanstwa Kazańskie, Astrachańskie i Syberyjskie zostali zagarnięci przez najeźdców rosyjskich w rezultacie załamania się bohaterskiego oporu narodów. Zdobycie Kazaniu przez wojsko rosyjskie w 1552 roku stało się symbolem tragedii i początkiem wieluwiekowej okupacji rosyjskiej Idel-Uralu. Teror, wynarodowienie, rusyfikacja i asymilacja, niszczenie kultury narodów, zasiedlanie naszych ziem Rosjanami, eksploatacja zasobów naturalnych i ludskich na stulecia stali się znakami polityki okupantów rosyjskich w naszym regionie. Każde pokolenie narodów Idel-Urala podejmowało walkę przeciwko okupantom.
W XIX wieku sprzeciw narodów Idel-Urala miał formy przede wszyskin obrony swojich języków, religii, tradycji. Po rewolucji w carskiej Rosji 1905-07 r. powstały pierwsze partii polityczne, zaczęli się procesy odrodzenia narodowego. Tatarzy przodowali w tych procesach. Narody turcyjscy Idel-Uralu nawet w Piotrogrodzie uprawiali aktywną działalność polityczną.

Stan Idel-Ural

Po Lutowej rewolucji 1917 r. i upadku caratu odbyła się aktywizacja procesów politycznych. Deputowani muzułmańskiej frakcji Dumy Państwowej w Piotrogrodzie załozyli Wszechrosyjskie Muzułmańskie Biuro Rewolucyjne. 1 maja 1917 r. Biuro zorganizowało I Wszechrosyjski Muzułmański Zjazd w Piotrogrodzie. Zjazd (900 delegatów) opowiedział się za ustrój narodowo-federalistyczny w demokratycznej Rosji. Został wybrany organ wykonawczy – Wszechrosyjski komitet muzułmański z siedzibą w Piotrogrodzie. II Zjazd musiał odbyć się w Kazaniu.
Jednak z powodu pogorszenia sytuacji politycznej w Rosji na Zjazd do Kazania w lipcu 1917 r. nie przybyli delegaci od muzułmanów Krymu, Kaukazu, Turkestanu i Kazachstanu. Zebrali się tylko delegaci z Idel-Uralu. Na wspólnym posiedzeniu Wszechrosyjskiego muzułmańskiego Zjazdu, Wszechrosyjskiego zjazdu duchowieóstwa muzułmańskiego i Zjazdu Wszechrosyjskiego wojskowych muzułmańskich zostali utworzeni Milli Medżlis (Rada Narodowa) i Milli Idare (Rząd) autonomii narodowo-kulturnej muzułmanów turkijsko-tatarskich Wewnętrznej Rosji i Sybiru.
20 listopada 1917 r. – 11 stysznia 1918 r. w Ufie (Baszkortostan) odbywała się sesja Milli Medżlisa, na której została uchwalona Konstytucja narodowo-kulturnej autonomii. Został również ogłoszony projekt utworzenia Stanu Idel-Ural w składzie Rosji.
II Zjazd muzułmański (8 stycznia – 18 lutego 1918 r.) w Kazaniu uchwalił rezolucję o Stanie Idel-Ural w składzie Rosji. Socjaliści i komuniści cały czas usiłowali zakłucić działalność patriotów. 1 marca 1918 r. bolszewicy aresztowali kierownictwo Zjazdu wojskowych muzułmanów i jego wykonawczy organ – Charbi Szuro (Radę Woskową) i wporowadzili w Kazaniu stan wojenny.
Jednak bolszewicy byli zmuszeni wyzwolić aresztowanych. II Zjazd muzułmański przeniósł się za rzekę Bułak – do tatarskiej części Kazaniu. 2 marca 1918 r. został ogłoszony Stan Idel-Ural w składzie Rosji. Zostali równierz utworeni Rada komisarzy (ministrów) i rewolucyjny sztab wojskowy Stanu, jaki kierował oddziałami wojskowymi Stanu.
 28 marca 1918 r. przeważające oddziały bolszewickiej Czerwonej gwardii po krótkiej wymianie ognia rozzbroili oddziały Stanu, aresztowali Radę i sztab wojskowy Stanu. Stan Idel-Ural został zlikwidowany. 3 kwietnia bolszewicy w Moskwie ogłosili utworzenie Sowieckiej Tatarsko-Baszkirskiej Republiki.
We wrześniu 1918 r. działacze Stanu Idel-Ural podjęli próbę zawarcia przymierza z Białą armią admirała Kołczaka. Biali na słowach wykazali zgodę, ale odrazu po zajęciu Ufy zabronili wszystkie organizacje narodowe. Czerwoni i biali postępowali jednakowo z narodami, pragnącymi swobody.
Działacze Stanu Idel-Ural wyjechali za granicę Rosji, gdzie kontynuowali działalność na rzecz niepodległości Idel-Uralu.
Okresy leninowski i stalinowski byli czasem intensifikacji teroru, niszczenia elit narodowych, eksploatacji krajów Idel-Uralu, rusyfikacji i asymilacji. Dyktatura partii komunistycznej i KGB w latach 1956-88 spowodowała głęboki kryzys we wszystkich dziedzinach zycia gospodarczego i społecznego. Narody Idel-Uralu stali na skraju całkowitego zniknięcia i biedy. Ilość osadników rosyjskich stała się zagrażającą, brak szkół w językach ojczystych wywołał procesy wynarodowienia.
W latach 1988-91 na fali „pierestrojki” idea niepodległości opanowała wielu ludzi w Idel-Uralu. Powstawałe organizacje kulturalne i polityczne, odbywali się manifestacji patriotyczne. 30 sierpnia 1990 r. została przyjęta przez Najwyższy Sowiet Republiki Tatarstan Dekracja o suwerenności Tatarstanu.
18 października 1991 r. został przyjęty przez Najwyższy Sowiet Republiki Tatarstan Akt o niepodległości państwowej Tatarstanu.
6 listopada 1991 r. została przyjęta nowa Kostytucja suwerennogo demokratycznego państwa Republiki Tatarstan.
26 grudnia 1991 r. Tatarstan przyjął Deklarację o przyłączeniu do Wspólnoty Państw Niepodległych z prawem współzałożyciela.
21 marca 1992 r. w referendum dwie trzecich obywateli Tatarstanu głosowali ża niepodległe państwo, które reguluje stosunki z Rosją i innymi państwani na podstawie międzynarodowych porozumień. Deklaracja i rezultaty referendum nigdy nie zostali anulowani.
31 marca 1992 r. władze Tatarstanu odmówili się podpisywać układ Federacyjny z Rosją.
22 maja 1992 r. została przyjęta przez Najwyższy Sowiet Tatarstanu uchwała o statusie Tatarsanu – suwerennego państwa.   
15 lutego 1994 r. Tatarstan i Federacja Rosyjska zawarli Umowę o wzajemnym delegowaniu pełnomocnictw. Według tej Umowy Tatarstan utworzył z Rosją państwo stowarzyszone ze statusem konfederacji.  Umowa działała do 26 czerwca 2017 r. i była jedynym dokumenten, regulującym stosunki z Rosją.
Po 2000 r. rozpoczął się okres reakcji.
Inne republiki regionu Idel-Ural nie wykazałe należnej aktywności w sprawie obrony swojej państwowości.

Wolny Idel-Ural

Patrioci narodów Idel-Uralu kontynuują walkę za wolność i niepodległość.
21 marca 2017 r., w Kijowie odbyła się konferencja, na krórej został założony Ruch Wolny Idel-Ural. Współprzewodniczącymi Ruchu zostali wybrani Tatarzyn Rafis Kaszapow i Sireś Bolajeń, narodowości Erzia.  
Na początku Wolny Idel-Ural określał swoim zadaniem przywrócenie suwerenności republik regionu Idel-Ural. Ale w 2018 r. Duma Państwowa Rosji przyjęła prawo o „nieobowiązkowym nauczaniu języków ojczystych” w szkołach, co oznacza totalną rusyfikację młodego pokolenia narodów i cios po tożsamości narodowej. Poza tym polityka imperialistyczna Moskwy doprowadziła do faktycznego pozbawienia republik regionu Idel-Ural suwerenności, osiągniętej w latach 1990-94. 25 lipca 2018 r. Wolny Idel-Ural ustawił kurs na stworzenie niepodległych narodowych demokratycznych państw w regionie.
Wolny Idel-Ural widzi przyszłość Idel-Urala jak sojusz niepodległych państw. Każda republika będzie prowadziła własną politykę zagraniczną i wewnętrzną. Wszystkie państwa będą mieli wspólne walutę, przestrzeń celną, wojsko i ochronę granic. Aby wypełnić te cele Wolny Idel- Ural wykorzustuje tylko niegwałtowne metody walki.
Wolny Idel-Ural prowadzi aktywną działalność w obronie praw politycznych więzniów, przebywających we współczesnym rosyjskim GUŁAGu, w obronie języków i kultury narodów regiona, podaje informacje w świat o aktach łamania praw obywatelskich i narodowych w Rosji.
W grudniu 2008 r. Milli Medżlis Tatarstanu (narodowe przedstawicielstwo Tatarów) stworzył Rząd niepodległego Tatarstanu na uchodźstwie. Rząd działa według wzorca rządów na uchodźstwie republik bałtyckich po okupacji sowieckiej tych krajów w 1940 r. Profesor Wil Mirzajanow (Stany Zjednoczone) jest premierem Rządu. Rafis Kaszapow (Wielka Brytania) i Nafis Kaszapow (Polska) są zastępcami priemiera Rządu.
Nafis Kaszapow (Warszawa) jest przedstawicielem Ruchu Idel-Ural w Polsce.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Открытое письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану! Предлагаем татарам ближнего и дальнего зарубежья создать региональные отделения ВТОЦ!

Открытое письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану!  Предлагаем татарам ближнего и дальнего зарубежья создать региональные отделения ВТОЦ!    Вы, уважаемый Реджеп Эрдоган ведёте активную деятельность по расширению сферы турецкого влияния, для единства тюркских народов. Действительно, за последние годы Турция активно продвигает идею тюркского единства, с такими странами как - Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и мы очень благодарны вашим действиям. Но, в то же время Вы не замечаете, когда грубо нарушается национальные права тюрков, а именно в Поволжских республиках: Башкортостане, Татарстане и Чувашии.  Напоминаем Вам, за 20 лет Путин своими делами доказал, что не зря занимает свой пост, за все эти годы он пахал, как раб на галерах. И он доволен своими результатами - уничтожены сотни политические партии, общественно-политические движения, благотворительные фонды и СМИ... 2 марта 2021 года Российский правозащитник Лев Пономарев объявил об окончательной ликвидации

Беларусы, берите пример у Джохара Дудаева и Мустафы Джемилева! Почему невозможна смена власти как в Украине и Афганистане?

Беларусы, берите пример у Джохара Дудаева и Мустафы Джемилева!  Почему невозможна смена власти как в Украине и Афганистане?    Над государством Беларусь в период независимости, всегда нависала угроза оккупации или поглощения Московией. Особенно, это стало очевидным, после российской агрессии против Украины и аннексии Крыма.  К слову, один из наших источников сообщил о разговоре с офицером ФСБ из Москвы, где тот уверенно сказал, что Беларусь и Россия скоро будут одной страной, поэтому не стоит переживать и оказывать сопротивление. Следует осознать, что после реального построения так называемого "Союзного государства" , российские войска будут располагаться в 100 км от Киева, последствия ожидаемы – от диверсионных до военно-стратегических. К этому еще добавим, что РБ граничит на западе с Польшей, а на северо-западе с Литвой и Латвией, где уже столкнулась с проблемой нелегальной миграции. На этом фоне, избранный президент Беларуси - Светлана Тихановская, не раз заявляла о необхо

День Памяти татарского народа! Беларусы солидарны с татарами!

День Памяти татарского народа! Беларусы солидарны с татарами! Смена поколений для каждого народа сказывается зеркалом движущейся истории, каждый народ проходит испытания: бывают дни радости и дни скорби. И мы должны помнить и чтить память наших предков.  У каждого народа есть свои исторические национальные герои, которые своим героизмом, своими подвигами, рискуя своими жизнями, отстаивали интересы своего народа, родного края и государства. Их героизм и борьба должны быть примером для нас и для будущих поколений, воспитывая крепость и стойкость духа, в защите национальных прав и свобод своего народа. Вспомним некоторых патриотов своего народа, которые оставили след в истории человечества: украинцев - Тарас Шевченко, беларусов - Константин Калиновский (Кастусь Калиновский), индусов – Махатма Ганди, палестинцев – Ясир Арафат, латиноамериканцев – Че Гевара, англичан – Маргарет Тэтчер, французов – Жанна Д’Арк, Южной Африки – Нельсон Мандела, афроамериканцев – Мартин Лютер Кинг, чеченцев - Б