К основному контенту

28 kwietnia Międzynarodowa akcja!!! Obronimy języki narodów Idiel-Uralu!

Прошу данный текст перевести на английский, турецкий,
украинский языки и распространить!
Ja, Nafis Kashapov, całkowicie popieram projekty programu ruchu społecznego "Wolny Idiel-Ural": "III. PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA.
Artykuł 4.10. "Idiel" wymaga zapewnienia pełnego cyklu edukacyjnego na państwowych językach narodowych w republikach Idiel-Uralu.
Języki państwowe są obowiązkowe do nauki w szkolach ogólnokształcących - od pierwszej do ostatniej klasy".
10 kwietnia, w Warszawie, przeprowadziłem jednoosoboa pikiete przed budynkiem Uniwersytetu Warszawskiego (University of Warsaw), aby zaprotestować do władz Rosji w związku z złamaniem gwarantowanych przez Konstytucję praw i wolności, a mianowicie wykonania ustawy "O językach rdzennych narodów Rosji".
Drodzy obywatele Federacji Rosyjskiej! Z 156 języków rdzennych narodów Rosji, które istniały jeszcze w XIX wieku, siedem już wyginęły. Jeśli nadal będziemy milczeć, kilkudziesięciu narodom grozi ten sam los. Powstań przeciwko polityce rusyfikacj. Trzeba podnieść się z kolan, wstać i walczyć o swoje prawa, w obronie swoich wartości: języka, kultury, historii i religii. Zachęcam 28 kwietnia dołączyć się do akcji w obronie języka ojczystego! Zorganizuj je w swoim mieście lub gdziekolwiek gdzie jesteś!
Kiedy mieszkałem na Ukrainie, często zauważałem, iż większość Ukraińców rozmawiali w języku rosyjskim. Język rosyjski słychać było niemal wszędzie: w sklepach, w salonach fryzjerskich, w transporcie, w szkołach, w przedszkolach i tp.
Tylko dwa fakty o językach: z historii wiadomo, że w czasach sowieckiej okupacji Ukrainy, Moskwa prowadziła brutalną politykę rusyfikacji, a w Polsce po rozpadzie ZSRR zlikwidowano obowiązkową naukę języka rosyjskiego, już wychowało się kilka pokoleń, które nie znają po rosyjsku ani słowa.
Zwracam się do polskich, ukraińskich, tureckich organizacji społeczno-politycznych, mediów, obrońców praw człowieka, posłów i studentów z apelem, by aktywnie chronić prawa rdzennych narodów Rosji i przyłączyć się do akcji ruchu społecznego "Wolny Idiel-Ural":
Protest pod ambasadą Federacji Rosyjskiej w Polsce, w Warszawie, Belwederska 49. Początek 28 kwietnia o godzinie 16:00.
Protest pod ambasadą Federacji Rosyjskiej w Kijowie odbędzie się 28 kwietnia o 12:00, pod adresem: prospekt Vozduchoflotskij, 27.
Protest pod ambasadą Federacji Rosyjskiej w Turcji, miasto Ankara, rejon Czankaja, ul. Karijagdy, 5.
Na plakacie jest napisane:
28 kwietnia Międzynarodowa akcja!!! Obronimy języki narodów Idiel-Uralu!
Języki rdzennych narodów Rosji wymierają - Polacy, nie dopuścimy do wymierania jezykow narodowych.
Tatarzy, wstawajcie do walki w obronie języków narodów Idiel-Uralu!

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Поддержите ради сохранения мира! Требуем Путина судить в Гааге!

Россия, в лице своего президента Владимира Путина, совершил прямой военной агрессии в отношение соседних стран и несет ответственность за преступления против человечности. Он, Главнокомандующий как высшее должностное лицо несет ответственность за тысячи отнятых жизней граждан: Чечни, Грузии, Украины, Сирии и Дагестана, Крыма, Татарстана, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии (притеснения по этническому, религиозному признаку; незаконные задержания, фабрикация уголовных дел, пытки и убийства).
Требуем справедливого суда над военным преступником Владимиром Путиным и объявления политики Кремля главной угрозой человеческой цивилизации! Член Президиума ВТОЦ – Рафис Кашапов.

28 апреля Международная акция! Защитим языки народов Идель-Урала!

Я, Кашапов Нафис Рафаилович, полностью поддерживаю проекты программы общественного движения «Свободный Идель-Урал»: "III. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 
Статья 4.10. «Идель» требует обеспечить полный образовательный цикл на государственных языках коренных народов в республиках Идель-Урала.
Государственные языки являются обязательными для изучения в общеобразовательных школах всех форм собственности - с первого и до последнего класса". 

10 апреля, в Варшаве, провел одиночный пикет перед зданием Варшавского Университета (University of Warsaw), чтобы заявить протест властям России в связи с нарушениями гарантированных Конституцией прав и свобод, а именно - выполнения закона "О языках коренных народов России".

Уважаемые граждане Российской Федерации! Из 156 языков коренных народов России, существовавших еще в XIX веке, семь уже вымерли. Если мы и дальше будем молчать, десяткам народов грозит та же участь. Поднимайтесь против политики русификации, вы должны подниматься с кол…

“Последнее слово” в суде

1 октября 2014 г. в 11:09Последнееслово” в суде
   Вот снова я стою перед Российским судом...    Вот снова меня судят какпреступника , желающего подорвать государственные основы России. Меня обвиняюттакже в преступлении против безопасности государства, в разжигании межнациональнойи межконфессиональной вражды, в принижении  собственного достоинства людей. "Байрамова Ф.А., являясь ПредседателемМилли Меджлиса татарского народа, сознавая общественную опасность своихдействий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая этого,совершила преступление против основ конституционного строя и безопасностигосударства - действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а такжена унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности,отношения к религии, совершенные публично при следующих обстоятельствах". .Я отвергаю все эти обвинения , не признаю себя преступницей, наоборот,считаю себя преследуемой со стороны государственных силовых структур за то…